Zjistěte si aktuální informace z naší ordinace.

Upozornění na novou legislativu od 1.4.2012

Od 1.4.2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18-ti let věku). Tato pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

  • S jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů.
  • Se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když s sebou výkon nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování), je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem.
  • U pacientů starších 15-ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič).
  • Rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci.

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma. Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.

Povinnosti uložené zákonem jsou od 1.4.2012 pod sankcí, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

Upozorňujeme rodiče, že může dojít v souvislosti s naplněním nově uložených povinností k prodloužení čekací doby. Doporučujeme se objednávat na neakutní vyšetření a dohodnout optimální postup.

Související formuláře ke stažení

Vzhledem k legislativním změnám žádáme rodiče o stažení a vyplnění příslušných formulářů:

Veškeré tyto formuláře jsou k dispozici i v čekárně.

MUDr. Helena Nováková, dětská lékařka, Dolní Břežany, e-mail: deti.brezany@seznam.cz tel. 773 222 960.
Jakékoli šíření a kopírování obsahu bez souhlasu majitele registrace je zakázáno a je chráněno autorským právem.
Copyright © Lucie Hauerová, 2008-2014.